108 -toimintamalli on Luovassa Keskuksessa syntynyt elävä kokonaisuus, jonka vaikutuksessa maailmankuva selkiytyy, omakuva eheytyy ja elämänkatsomus laajenee. Jokaisella on lupa olla oma itsensä osana hyväksyvää yhteisöä ja uutta normaalia.

108-toimintamalli

Mahdollistava alusta

108-toimintamallin kehitystyö sai alkunsa vuonna 2013 tarpeesta luoda keino, jolla monialaisen ja omavaraisen Luovan Keskuksen organisaatio ja infrastruktuuri voisi rakentua mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Matkan varrella kehittäjistä tuli toiminnan kohteita, asiakkaista sisällöntuottajia ja Luovasta Keskuksesta kohtaamispaikka. Malli syntyi täyttämään tasapuolisesti kaikkien osapuolten tarpeet. Tänään 108-toimintamalli on uuden ajan airut, elävä alustakokonaisuus, jossa yhdistyy sosiaalista hyvinvointia ja työllisyyttä edistävä ‘10/8 Metodi’, kohti ekologista transitiota luotsaava ‘Omavarainen 108’ sekä ideahautomona ja demoalustana toimiva ‘108 Innovaatiokampus’.
108-toimintamallin organisaatio on kahden juridisen yhteisön symbioosi; Tehdassaaren Tuki ry ja Tehdassaaren Osuuskunta (Suomalaisen työn liiton hyväksymä yhteiskunnallinen yritys), joiden kesken jakaantuu toimintamallin eri osien sekä palveluiden ja tuotantojen hallinnointi. Yhteinen missio on pitää Luova Keskus olemassa.

Yhdistää toiminnot, tiedot, tilat & taidot

Monistettava 108-toimintamalli synnyttää paikallisen kohtaamispaikan sekä orgaanisen kasvualustan luovuudelle, oppimiselle ja yrittäjyydelle. Se luo uudenlaisia yhteistyömalleja paikallisten järjestötoimijoiden, yritysten sekä julkisen hallinnon välille sekä yhdistää ja osallistaa yksilöitä ja yhteisöjä kauaskantoisilla merkityksellisyyden kokemuksilla. Se synnyttää uusia palveluja, tuotteita sekä rakennuksille uusia käyttötarkoituksia luovan talouden ja kiertotalouden keinoin. Keskeistä on vertaisoppiminen, jonka kautta mahdollistuu mm. innovaatioiden syntyminen ja jakaminen sekä inspiroiva tilakokonaisuus, joka luo turvallisen ympäristön kokea, kokeilla ja kohdata.

Ota yhteyttä, niin katsotaan, miten 108-toimintamalli voisi integroitua hankkeesi / kuntasi / kiinteistösi tarpeisiin!


Yhteystiedot

Olemassaolon tarkoitus

1
Eväitä elämään sydämen sivistyksen kautta. Nuorille aikuisille.
2
Resursseja ja rohkeutta luovuuteen valjastamalla. Itsensätoteuttajille.
3
Vastuullisuutta kiertotalouden menetelmin. Kuluttajille.
4
Kokonaisvaltaista hyvinvointia kulttuurin keinoin. Kaikille.

Hyvä kiertämään

108-toimintamalli on sosiaalinen innovaatio merkittävillä vaikutuksilla. Yksilötasolla oman potentiaalin ja ammattimaisuuden löytyminen, yhteisötasolla inhimillisyyden ja sydämen sivistyksen vahvistuminen sekä kunnallisella tasolla alueen vetovoiman ja houkuttelevuuden lisääntyminen. Päätarkoituksena on edistää oikeudenmukaista siirtymää yhteisöllisyyden ja luovuuden kautta. Lisäksi tarkoituksena on ylläpitää kulttuuria, taidetta, tiedettä ja terveyttä sekä mahdollistaa uusien työpaikkojen synty.

Yhteisessä ekosysteemissä kumppaneidemme kanssa monipuolisesta kokonaisuudesta rakentuu ekososiaalinen hyvinvointialusta, joka vastaa YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 -tavoitteisiin.

Vastuullisuus & läpinäkyvyys

108-toimintamallin toiminnan kohteina ovat vapaaehtoiset, työttömät, kuntoutujat ja opiskelijat artesaaneista akateemisiin sekä intohimoiset yhteisöt ja dynaamiset yritykset. Toimintaympäristöinä käytöstä poistetut, kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ja kiinteistöt.

Arvopohjan luomiseen, toiminnan kehittämiseen sekä päätösprosesseihin osallistetaan koko yhteisö. Organisaatio pyrkii toiminnassaan ei-hierarkiseen, luovuuteen kannustavaan ja yhteisöllisyyttä syventävään johtamiseen. Valmentava kaverijohtaminen on 108-toimintamallin sisäänrakennettu johtamisen toteutustapa. Visiot luodaan yhdessä, ja strategiat tuodaan kaikkien nähtäville.

Tiedon jakaminen on jaettu karkeasti kolmeen ryhmään; hallinto (kaikki tieto), avainhenkilöt (paljon tietoa) ja henkilökunta (tarpeeksi tietoa). Kaikki tarvittava tieto ryhmittäin on saatavilla, joko dokumentoidusti tai kysymällä niille osoitetuilla viestintäalustoilla.

108-toimintamallia hallinnoiva Tehdassaaren Osuuskunta on Suomalaisen työn liiton hyväksymä yhteiskunnallinen yritys, jonka ensisijaisena tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen.

Kiinnostunut vapaaehtoistyöstä tai työkokeilusta? Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Yhteystiedot
108-toimintamalli: 10/8 Metodi
Peppiina Vaajakari
Vastaava ohjaaja
Kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, työharjoittelu ja vapaaehtoistyö
108:n aineettomat resurssit
Jenni Lahtonen
Luova johtaja, Suunnittelija
Hallinto, organisaatio, yhteistyökuviot, puhujapalvelut, hankeasiat, 108-toimintamalli